Často kladené otázky

Čo je to REMIT? Na koho sa vzťahuje?

REMIT je označenie pre nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou, ktoré stanovuje konzistentný celoeurópsky regulačný rámec pre veľkoobchodné trhy s energiami.
Definuje a zavádza:

 • Zákaz zneužívania dôverných informácií v obchodnom styku.
 • Povinnosť zverejňovať dôverné informácie.
 • Zákaz manipulácie s trhom.
 • Monitorovanie veľkoobchodných trhov s energiou.

REMIT je aplikovateľný na akéhokoľvek účastníka trhu, t.j. fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá uzatvára transakcie vrátane vydávania pokynov na obchodovanie na jednom alebo viacerých veľkoobchodných trhoch s energiou vrámci EÚ. Za najvýznamnejší praktický dopad možno považovať povinnosť reportovať obchodné a fundamentálne dáta týkajúce sa akéhokoľvek veľkoobchodného energetického produktu zo strany účastníkov trhu.

Viac informácií najdete v časti REMIT.

Kto je účastníkom trhu podliehajúcim oznamovacej povinnosti?

 • Obchodníci s elektrinou a zemným plynom.
 • Prevádzkovatelia prenosových elektrizačných sústav a prepravných plynárenských sietí, operátori podzemných zásobníkov plynu a operátori LNG terminálov.
 • Výrobcovia elektriny s inštalovaným výkonom 10 MW a vyšším.
 • Producenti zemného plynu s výkonom 20 MW a vyšším.
 • Odberatelia elektriny alebo zemného plynu s ročnou technickou kapacitou spotreby 600 GWh a vyššou.

Kedy je potrebné začať oznamovať jednotlivé transakcie?

REMIT implementačné nariadenie stanovuje nasledovné:

7 október 2015 – je povinnosť začať reportovať pokyny a transakcie týkajúce sa štandardných kontraktov, ktoré sú uzatvorené na organizovanom obchodnom mieste. Zároveň je potrebné do 90 dní od tohto termínu nahlásiť všetky pokyny a transakcie týkajúce sa štandardných kontraktov, ktoré sú k 7. októbru 2015 platné a účinné hoci boli uzatvorené pred daným dátumom.

7 apríl 2016 – je povinnosť začať oznamovať všetky pokyny a transakcie týkajúce sa štandardných aj neštandardných kontraktov uzatvorených na organizovaných obchodných miestach aj mimo nich, zmlúv o prenose elektriny a preprave zemného plynu, takisto aj všetky fundamentálne dáta. Obdobne je potrebné do 90 dní od tohto termínu nahlásiť všetky transakcie, ktoré sú k 7. aprílu 2016 platné a účinné hoci boli uzatvorené pred daným dátumom.

Pozn. Zoznam štandardných kontraktov na príslušných organizovaných obchodných miestach môžete nájsť na stránke https://www.acer-remit.eu/portal/standardised-contract.

Do kedy najneskôr musím oznámiť jednotlivé obchodné transakcie?

Údaje o štandardných zmluvách a pokynoch na obchodovanie sa oznamujú čo najskôr, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň po uzavretí zmluvy alebo vydaní pokynu na obchodovanie alebo zmene, zrušení danej transakcie.
Údaje o neštandardných zmluvách vrátane každej zmeny alebo ukončenia zmluvy a transakcie sa oznamujú najneskôr jeden mesiac po uzavretí, vykonaní zmeny alebo ukončení zmluvy.

Aká je úloha spoločnosti Solien v celom REMIT reportingovom procese? Čo je to RRM?

RRM (Registered Reporting Mechanism) je entita majúca oprávnenie oznamovať obchodné alebo fundamentálne dáta priamo ACER. Len registrovaná RRM entita môže oznamovať dané dáta požadované nariadením REMIT.

Spoločnosť Solien je nezávislým RRM spĺňajúci všetky organizačné a technické požiadavky pre oznamovanie dát a registrovaný v ACER. Prostredníctvom nás si môže plniť povinnosti stanovené nariadením REMIT ktorýkoľvek účastník veľkobchodného trhu s energiami.

Aké výhody má pre užívateľa použitie služieb spoločnosti Solien ako nezávislého RRM?

 • Solien ako nezávislý RRM berie na seba zodpovednosť za technické a bezpečnostné požiadavky komunikácie s ACER.
 • Podľa typu zvolenej služby berie Solien na seba zodpovednosť za splnenie formálnych požiadaviek, resp. generovanie chýbajúcich dát.
 • Plnú kontrolu a informovanosť nad procesom a stavom zasielania jednotlivých reportov.
 • Plnohodnotný nástroj preukazujúci si splnenie povinností vyplývajúcich z nariadenia REMIT.

Poskytuje Solien služby REMIT reportingu len pre štandardné produkty alebo aj pre neštandardné produkty? Respektíve uzatvorené na organizovanom trhu alebo mimo organizovaného trhu?

Solien poskytuje možnosť plniť si reportingové povinnosti pre všetky typy kontraktov, t.j. pre štandardné aj neštandardné kontrakty uzatvorené na organizovanom obchodnom mieste aj mimo neho (tzv. OTC trades).
Zároveň uvažujeme aj o poskytovaní reportingu fundmentálnych dát.

Ako si vybrať z produktov, ktoré ponúka platforma REMITOR? Aký typ služby je pre mňa najvhodnejší?

 • Viete generovať reporty v požadovanom formáte stanovenom ACER?
  Ak áno, vhodným aj najefetívneším produktom je pre Vás REMITOR GATE.

 • Ak nie a rozsah (početnosť) transakcií je malý a viete a chcete ich zadávať cez webové rozhranie?
  Na to je určený REMITOR BASIC používajúci interaktívne webové rozhranie a zákaznícky účet, pod ktorým viete jednoducho tvoriť, spravovať, upravovať všetky Vaše reporty.

 • Ak početnosť reportovateľných transakcií je väčšia a viete automatizovane generovať požadované dáta / dátové polia pre jednotlivé typy kontraktov/transakcií v nejakej štandardizovanej podobe (xls, xml a pod.) a automatizovane zasielať prostredníctvom stanoveného rozhrania?
  Tak na to je určený REMITOR PRO, ktorý automatizuje celý proces.

 • Ak ani to nie je pre Vás ideálne a potrebujete previesť Vaše dáta do formátu vyžadovanom ACER, resp. doplniť o požadované údajové polia?
  V tom prípade je potrebný individuálny prístup a istý typ data mappingu. T.j. pre konkrétneho klienta spravíme analýzu dát a navrhne riešenie, tak aby bez zbytočných nákladov bol zabezpečený reportingový proces čo najefektívnejšie. Napríklad klient nám automatizovane zašle vytipované dáta, ktoré má a vo formáte, ktorý má. Následne sa dané dáta skonvertujú do požadovaného formátu, doplnia o potrebné údaje, formátujú, kryptujú a podpisujú, tak aby sa mohli zaslať ACER. To však vyžaduje spoločnú súčinnosť s klientom pri analýze typov kontraktov a potrebných dát.

product wizard

Ako sa stanem Vašim klientom a začnem používať služby týkajúce sa oznamovacích povinností vyplývajúcich z nariadenia REMIT?

Začať reportingový proces môžete veľmi jednoducho prostrednícvom nasledovných krokov:

 • Podpíšete so spoločnosťou Solien zmluvu o poskytovaní REMIT reportingových služieb, kde si zvolíte typ služby, ktorý chcete používať. Súčasťou zmluvy je aj autorizácia oprávnených osôb, ktoré v mene klienta majú prístup do reportingového systému.
 • Autorizujete Solien ako RRM vo vašom mene a do CEREMP systému vložíte do položky RRM náš ACER kód.
 • Dostanete prístupové oprávnenia a môžete začať reportovať.

Aké sú obchodné podmienky a ceny za jednotlivé služby?

Pre detailné obchodné podmienky a ceny za jednotlivé služby nás kontaktujte.

Budete poskytovať zaškolenie alebo testovacie prostredie?

V zákazníckej zóne bude mať každý užívateľ prístupný užívateľský manuál aj bezpečnosté nariadenia, resp. odporúčania, ako aj tipy na efektívne používanie.
Zároveň uvažujeme o testovacom prostredí aj pre klientov, kde si jednotlivé funkcionality vedia otestovať.