Vaša REMIT reportingová platforma


Solien ako prevádzkovateľ platformy REMITOR je registrovaným RRM (Registered Reporting Mechanism) oprávneným poskytovať REMIT reportingové služby v mene účastníkov trhu s energiou.

Energetický sektor je v súčasnosti viac a viac ovplyvňovaný právnymi a regulačnými predpismi. Národné a európske autority zavádzajú sériu nových regulačných predpisov a nariadení s mnohými ustanoveniami platnými už dnes a s mnohými, ktoré budú nasledovať. Príkladom je Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (tzv. REMIT). Predvídajúc tieto výzvy, spoločnosť Solien vytvorila regulačnú platformu zahrňujúcu technické a odborné komponenty rámcovej regulácie – REMITOR.

Čo je to REMITOR?

Našim klientom poskytujeme moderný prístup k splneniu REMIT požiadaviek využitím REMITOR nástroja. REMITOR je bezpečná platforma na báze cloudu, kde má každý klient svoju infraštruktúru s kompletným hostingom, bez potreby vlastniť dodatočný hardvér, bez nákladov na údržbu, s kompletnou obnovou v prípade výpadkov, automatickou nastaviteľnosťou, vrátane softvéru na manažment zasielania dát. Zároveň môže klient požiadať o individuálne riešenie, ktoré presne vyhovuje jeho potrebám a rozsahu jeho podnikania.

REMITOR funkcie:

Procesný manažment reportov
REMITOR umožňuje vidieť stav všetkých reportov v prehľadnej a efektívnej podobe. Taktiež umožňuje ľahkú identifikáciu opatrení, ktoré je nevyhnutné vykonať.

Konverzia dát
REMITOR umožňuje automatickú konverziu Vašich obchodných alebo fundamentálnych dát do požadovaného formátu ako XML, edig@s a pod.

Validácia obsahu
REMIT reporty obsahujú až 58 údajových polí (v prípade štandardných zmlúv), resp. 45 údajových polí (v prípade neštandardných zmlúv), takisto ostatné údaje pre fundamentálne dáta. Avšak nie všetky položky sa vypĺňajú pre daný reportovaný obchodný prípad. Z toho dôvodu REMITOR obsahuje nástroj validácie obsahu, zamedzujúc tak neplatnému sprocesovaniu zo strany ARIS (ACER Reporting Information System).

Zasielanie dát
REMITOR umožňuje zasielanie obchodných alebo fundamentálnych dát prostredníctvom rozhrania určeného ACER, správne podpísaného a šifrovaného požadovaným certifikátom a PGP kľúčom.

Manažment výstupov
REMITOR taktiež zahŕňa manažovací nástroj pre správy zo strany ACER ako časti evidencie splnenia si REMIT povinností, resp. preukázania validácie jednotlivých zaslaných reportov.

Bezpečnosť dát
REMITOR platforma na báze cloudu zabezpečuje bezpečnosť dát ochranou dôvernosti, integrity a dostupnosti dát.

  • Dôvernosť = dáta nie sú dostupné alebo k dispozícii neautorizovaným entitám (t.j. individualitám alebo systémom).
  • Integrita = zabezpečenie presnosti a kompletnosti dát.
  • Dostupnosť = dáta môžu byť dostupné a použité na požiadanie oprávnenou entitou.

Nonstop prevádzka
S výnimkou servisných odstávok a plánovanej údržby je REMITOR dostupný nonstop 24/7.

Jednoduché zaslanie dodatočných dát
Možnosť reportovať všetky dáta týkajúce sa zmlúv, ktoré boli uzatvorené pred vstupom reportingových povinností do platnosti a sú stále platné, resp. dodatočne vyžiadané ACER.

Neustála aktualizácia
Udržujeme REMITOR neustále aktuálny z pohľadu regulačných, technických a prevádzkových požiadaviek, tak aby reportingové povinnosti našich klientov boli náležite splnené.

Výhody, ktoré získate používaním platformy REMITOR

  • Užívateľsky optimálny, automatický, efektívny a bezpečný reportingový nástroj plne v súlade s nariadením REMIT.
  • Ekonomicky najvýhodnejší a manuálne najúspornejší nástroj.
  • Plnú kontrolu a informovanosť nad procesom a stavom zasielania jednotlivých reportov.
  • Registráciou u príslušného regulačného úradu a používaním REMITOR nástroja ste okamžite schopný si plniť reportingové povinnosti.
  • Plnohodnotný nástroj preukazujúci si splnenie povinností vyplývajúcich z REMIT.
  • Využitím našich služieb RRM nie ste pod priamou kontrolou ACER, ale povinnosť spĺňať všetky prísne organizačné, technické a prevádzkové povinnosti berieme na seba za Vás.
  • Možnosť využiť daný nástroj aj na iné reportingové povinnosti vyplývajúce napr. z nariadenia EMIR.