REMIT

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou a zverejnené 8. decembra 2011 v Úradnom vestníku EÚ poskytuje konzistentný celoeurópsky regulačný rámec špecifikujúci veľkoobchodné trhy s energiami, ktorý zároveň definuje a zavádza:


  • Zákaz zneužívania dôverných informácií v obchodnom styku
  • Povinnosť zverejňovať dôverné informácie
  • Zákaz manipulácie s trhom
  • Monitorovanie veľkoobchodných trhov s energiou

REMIT zakazuje manipuláciu s trhom a zneužívanie dôverných informácií v obchodnom styku na veľkoobchodných trhoch s energiou. Definícia manipulácie s trhom a zneužívanie dôverných informácií v obchodnom styku v REMIT je v súlade s definíciou uplatňovanou podľa Smernice 2003/6/EC (Market Abuse Directive or MAD) avšak prispôsobenou pre veľkoobchodné trhy s energiou.

Zákaz manipulácie s trhom a zneužívanie dôverných informácií v obchodnom styku v REMIT sa vzťahuje na všetky veľkoobchodné energetické produkty a nie len na tie, ktoré sú finančnými inštrumentmi, a na ktoré sa uplatňuje článok 9 smernice MAD.

Základná hierarchia pravidiel REMIT:

1st stupeň
Nariadenia (EU) č. 1227/2011 Európskeho parlamentu a rady o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (REMIT)

2nd stupeň
Vykonávacie naradenie Komisie (EÚ) č. 1348/2014 o oznamovaní údajov, ktorým sa vykonáva článok 8 ods. 2 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou

3rd stupeň
Požiadavky na registráciu RRMs (Obchodné a fundamentálne dáta)
Technické špecifikácie pre RRMs
Užívateľský manuál reportingu transakcií (TRUM)
Manuál procedúr reportovania fundamentálnych dát

Časový prehľad implementácie REMIT reportingových povinností

Finálne znenie REMIT bolo publikované 8. decembra 2011, vstupujúc do účinnosti 28. decembra 2011.
Vykonávacie naradenie Komisie (EÚ) č. 1348/2014 o oznamovaní údajov, ktorým sa vykonáva článok 8 ods. 2 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou bolo publikované 18. decembra 2014 vstupujúc do účinnosti 7. januára 2015. Povinnosť reportovať obchodné

dáta štandardných kontraktov na organizovaných trhoch bude účinné od 7. októbra 2015. Následne majú účastníci trhu 90 dní na zaslanie údajov o štandardných zmluvách, ktoré boli uzavreté pred dátumom začiatku platnosti oznamovacej povinnosti a u ktorých oznamovacia povinnosť k tomuto dátumu naďalej trvá. Povinnosť reportovania všetkých ostatných obchodných a fundamentálnych údajov je účinná od 7. apríla 2016.

remit timeline

Za najvýznamnejší praktický dopad možno považovať povinnosť reportovať obchodné a fundamentálne dáta týkajúce sa akéhokoľvek veľkoobchodného energetického produktu. Ak spoločnosť nebude dané dáta reportovať adekvátne alebo nebude mať možnosť preukázať, že má implementované náležité procesné kontroly a dohľad, spôsobí to spoločnosti nemalé pokuty, konania zo strany regulačných orgánov, stratu reputácie a potenciálne aj zákaz vykonávať činnosť. V súčasnosti si všetky národné regulačné úrady presadili významné sankcie pre účastníkov trhu, ktorí porušia požiadavky REMIT. Okrem toho sú firmy vystavené nákladom súvisiacich so zasielaním reportov.

Kto je účastník trhu?
REMIT je aplikovateľný na akéhokoľvek účastníka trhu, ktorý je definovaný ako každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvára transakcie vrátane vydávania pokynov na obchodovanie na jednom alebo viacerých veľkoobchodných trhoch s energiou. REMIT postihuje každého, kto sa zúčastňuje veľkoobchodných trhov

s energiou v rámci EÚ alebo ktorého vystupovanie tieto trhy ovplyvňuje. Nie je rozdiel, či je alebo nie je daná osoba rezidentom EÚ, t.j. aj účastníci trhu mimo EÚ sú zahrnutí pod REMIT, ak sa zúčastnia transakcie, vrátane podania obchodného pokynu, na jednom alebo viacerých veľkoobchodných trhoch v EÚ.

Čo sú to veľkoobchodné energetické produkty?
Článok 2(4) REMIT ich definuje nasledovne:

„veľkoobchodné energetické produkty“ sú nasledovné zmluvy a deriváty nezávisle od toho, kde a ako sa s nimi obchoduje:

  • Zmluvy na dodávku elektriny alebo zemného plynu, ktoré sú dodané v Únii
  • Deriváty týkajúce sa elektriny alebo zemného plynu, ktoré sa vytvorili, s ktorými sa obchoduje alebo ktoré sa dodávajú v Únii
  • Zmluvy týkajúce sa prenosu elektriny alebo prepravy zemného plynu v Únii
  • Deriváty týkajúce sa prenosu elektriny alebo prepravy zemného plynu v Únii

Ďalej článok 2(4), druhý podbod, stanovuje, že:
Zmluvy na dodávku a distribúciu elektriny alebo zemného plynu na využitie koncovými odberateľmi nie sú veľkoobchodné energetické produkty. Zmluvy na dodávku a distribúciu elektriny alebo zemného plynu koncovým odberateľom s úrovňou spotreby vyššou než prahová hodnota (nateraz 600GWh) sa však považujú za veľkoobchodné energetické produkty.


Pre účely REMIT definícia koncového odberateľa znamená „odberateľa nakupujúceho elektrinu alebo zemný plyn pre vlastnú spotrebu“.

Zároveň článok 2(5) REMIT objasňuje pojem „úroveň spotreby“ dôležitú pre pochopenie pojmu „veľkoobchodných energetických produktov“ ako „úroveň spotreby“ je spotreba elektriny alebo zemného plynu koncovým odberateľom pri plnom využití výrobnej kapacity tohto odberateľa. Zahŕňa celkovú spotrebu tohto odberateľa ako samostatného hospodárskeho subjektu, pokiaľ k spotrebe dochádza na trhoch s navzájom prepojenými veľkoobchodnými cenami. Na účely tohto vymedzenia pojmu sa neberie do úvahy spotreba v jednotlivých zariadeniach pod kontrolou jedného hospodárskeho subjektu, ktorých úroveň spotreby je nižšia ako 600 GWh ročne, ak tieto zariadenia nevyvíjajú spoločný vplyv na ceny na veľkoobchodných trhoch s energiou z dôvodu ich umiestnenia na rôznych príslušných geografických trhoch.

Čo je to veľkoobchodný trh s energiou?
Článok 2(6) REMIT ho definuje nasledovne:
„Veľkoobchodný trh s energiou“ je akýkoľvek trh v Únii, na ktorom sa obchoduje s veľkoobchodnými energetickými produktmi. Podľa Predslovu 5 REMIT veľkoobchodné trhy s energiou zahŕňajú komoditné trhy i trhy s derivátmi, ktoré sú


veľmi dôležité pre trhy s energiou, finančné trhy a tvorba cien v obidvoch odvetviach je vzájomne prepojená. Sem patria okrem iného regulované trhy, multilaterálne obchodné systémy a mimoburzové (OTC) transakcie a dvojstranné zmluvy, a to priame alebo s účasťou sprostredkovateľov.