Profesionálne služby

Našou filozofiou je poskytnúť našim klientom riešenie šité na mieru ich potrebám s cieľom udržiavať náklady súvisiace s dodatočnými regulačnými povinnosťami na čo najnižšej úrovni, ale zároveň garantujúc, že všetky povinnosti budú splnené riadne, bezpečne, efektívne a včas.

Z toho dôvodu sme vyvinuli a neustále vyvíjame tzv. REMITOR platformu. REMITOR je zabezpečené riešenie na báze cloudu bez nákladov na hardvér alebo jeho údržbu, s automatickým nastavovaním a s kompletnou obnovou dát v prípade nehody, vrátane softvéru na manažment reportingových povinností. Zároveň môže klient požiadať o individuálne riešenie, ktoré presne vyhovuje jeho potrebám a rozsahu jeho podnikania.

Prioritne poskytujeme našim klientom štyri základné produkty plus možnosť individuálneho riešenia:

 • REMITOR GATE
 • REMITOR PRO
 • REMITOR BASIC
 • REMITOR Individual Solution

REMITOR GATE

Tento produkt je určený pre tých klientov, ktorých IT systém dokáže zabezpečiť report dát za jednotlivé transakcie v požadovanom REMIT formáte a chcú využiť službe nezávislého RRM.

REMITOR PRO

Tento produkt automatizuje celý proces oznamovania dát a eliminuje klientovu manuálnu interakciu. Produkt automaticky načítava obchodná dáta, konvertuje ich do požadovaného formátu a zasiela do systému ACER v príslušných termínoch. Systém správy reportingovej aktivity umožňuje klientovi efektívny a vhodný manažment stavu všetkých reportov.

REMITOR BASIC

Pre klientov, ktorí majú len niekoľko reportovateľných transakcií alebo nepravidelne sa vyskytujúce novo uzatvorené zmlúvy, môže byť viac vyhovujúca, konfortnejšia a efektívnejšia manuálna služba cez zabezpečené webové rozhrania a zákaznícku zónu.

REMITOR Individual Solution

Výhodou spolupráce s našou spoločnosťou je možnosť vytvoriť riešenie šité na mieru, t.j. prispôsobené Vašim potrebám, obchodným a technickým požiadavkám. Ako napríklad automatizované dopĺňanie chýbajúcich dát.

products

Výhody, ktoré získate používaním platformy REMITOR

 • Užívateľsky optimálny, automatický, efektívny a bezpečný reportingový nástroj plne v súlade s nariadením REMIT.
 • Ekonomicky najvýhodnejší a manuálne najúspornejší nástroj.
 • Plnú kontrolu a informovanosť nad procesom a stavom zasielania jednotlivých reportov.
 • Registráciou u príslušného regulačného úradu a užívaním REMITOR nástroja ste okamžite schopný si plniť reportingové povinnosti.
 • Plnohodnotný nástroj preukazujúci si splnenie povinností vyplývajúcich z REMIT.
 • Využitím našich služieb RRM nie ste pod priamou kontrolou ACER, ale povinnosť spĺňať všetky prísne organizačné, technické a prevádzkové povinnosti berieme na seba za Vás.
 • Možnosť využiť daný nástroj aj na iné reportingové povinnosti vyplývajúce napr. z nariadenia EMIR.